[ هـــــــــیــأت زیــــــــــنــبـیون  (س)  قـــــــــــــــــــم]